Pełna księgowość

Od podstaw do samodzielnego księgowego – księgi rachunkowe – warsztaty praktyczne

Cel kursu:

                            Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w dziale księgowym dużej firmy (spółki) handlowej, usługowej oraz produkcyjnej oraz w biurze rachunkowym. Uczestnicy nabędą umiejetności korzystania z podstawowych ustaw (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, ustawa o VAT oraz ordynacja podatkowa) oraz prowadzenia ksiąg handlowych, rejestrów VAT oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z wykorzystaniem programu księgowego Rewizor.

            Na zajęciach nakładamy nacisk na praktykę: rozwiązujemy dużo przykładów, pracujemy na dokumentach źródłowych (rachunki, faktury), zajęcia mają charakter pracy w biurze rachunkowym.

            Każdy z uczestników może na biożąco zadawać pytania, a po omówieniu każdego działu kursanci będą mogli poruszyć po dwa tematy, którymi są zainteresowanani, a które nie zostały jeszcze omówione.

            W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości, natomiast na zakończenie kursu odbędzie się egzamin lub ogólna praca wykonana w domu (uczestnicy decydują sami o formie sprawdzenia swojej wiedzy nabytej na kursie). Po zdaniu egzaminu z oceną pozytywną uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanym na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych. Do zaświadczenia jest dodawany przez nas szczegółowy opis prowadzenia kursu, tak aby przyszły pracodawca wiedział jak jesteśmy przygotowani do pracy na danym stanowisku.

 

Cena oraz czas trwania kursu:

            Program kursu obejmuje 220 godzin wykładowych

            Koszt uczestnictwa wynosi 2250,00zł – w cenie kursu uczestnicy otrzymują segregator z wszystkimi materiałami szkoleniowymi i aktami prawnymi oraz płyta z wybranym programem księgowym do nauki w domu.

            Możliwość zapłacenia za kurs w 10 ratach miesięcznych po 225zł.

            Wszystkim uczestnikom, którzy ukończyli u nas kurs oferujemy konsultacje z fachowcami.

 

 

Terminy zajęć:

            Zajęcia są prowadzone w dwóch trybach do wyboru:

1.      W trybie wieczornym – na przemian

Ø       jeden tydzień: poniedziałek, środa, piątek 1700-2100 

Ø       drugi tydzień: poniedziałek, środa, 1700-2100 

2.      W trybie weekendowym – sobota, niedziela co dwa tygodnie 0900 – 1530

 

Kurs jest organizowany dla małej grupy osób

 

 

Wykładowcy:

                Wykłady są prowadzone przez kadrę posiadającą duże doświadczenie dydaktyczne oraz praktyczne w zakresie poruszanej tematyki. Są  wśród nich biegli rewidenci, doradcy podatkowi, główni

księgowi, pracownicy biur rachunkowych, wykładowy Wyższych Uczelni oraz pracownicy Urzędów Skarbowych.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program kursu:  

 

I. Założenie firmy – krok po kroku

1.    Omówienie form prawnych

a)    Działalność jednoosobowa

b)   Spółki osobowe – akty prawne, omówienie i wypisanie umów

Ø     Spółka cywilna

Ø     Spółka jawna

Ø     Spółka komandytyowa

Ø     Spółka komandytowo-akcyjna

c)    Spółki handlowe – krótkie umówienie

2.    Wybór formy opodatkowania

a)    Księgi handlowe

b)   Zasady ogólne – książka przychodów i rozchodów

Ø     Opłata zaliczek miesięczna

Ø     Opłata zaliczek kwartalnie

c)    Podatek liniowy – 19% – książka przychodów i rozchodów

Ø     Opłata zaliczek miesięczna

Ø     Opłata zaliczek kwartalnie

d)   Przychody ewidencjonowane – ryczałt

e)    Karta podatkowa

f)    Porównanie wszystkich form opodatkowania – zalety i wady

g)    Obowiązek dostąpienia do VAT – zwolnienie przedmiotowe oraz podmiotowe

3.    Dokumenty założycielskie – omówienie i wypełnienie niezbędnych formularzy

a)    Uzyskanie wpisów do ewidencji działlności gospodarczej i KRS

b)   Uzyskanie regonu

c)    Rejestracja w Urzędzie Skarbowym

Ø     Wybór Odpowiedniego Urzędu Skarbowego (w zależności od liczby miejsc działalności i miejsca zamieszkania)

Ø     Omówienie i wypełnienie formularzy zgłoszeniowych (NIP-1, NIP-2, VAT-R, PIT-16 oraz oświadczenie o formie opodatkowania)

Ø     Terminy złożenia formularzy zgłoszeniowych oraz wniosków o formie opodatkowania

d)   Rejestracja  w ZUS

Ø     Zgłoszenie firmy (wypełnienie druków ZUS ZFA, ZPA, ZAA, ZBA, ZIPA)

Ø     Termin zgłoszenia do ZUS

Ø     Zgłoszenie do ubezpieczeń właścicieli (wypełnienie formularzy  ZUS ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZIUA)

 

II.            Omówienie podstawowych przepisów wynikających z ustaw

1.    Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – termin opłacania zaliczek na podatek dochodowy

a)    Przychody z działalności gospodarczej i moment ich powstania

Ø     Sprzedaż towarów i usług

Ø     Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Ø     Otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składnika majątku

Ø     Świadczenie usług tylko na rzecz jednego podmiotu – samozatrudnienia

Ø     Sprzedaż na raty oraz przychody ze sprzedaży ratalnej  finansowanej kredytem zewnętrznym

Ø     Otrzymane zaliczki

Ø     Opodatkowanie usług ciągłych

Ø     Przychody zwolnione z opodatkowania

b)   Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej.

Ø     Moment zaliczenia wydatków do kosztów (koszty bezpośrednie i pośrednie – metoda memoriałowa i kasowa)

Ø     Koszty na przełomie roku

Ø     Koszty reprezentacji i reklamy – nowe regulacje

Ø     Wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

c)    Leasing min:

Ø     Leasing operacyjny

Ø     Leasing finansowy

Ø     Porównane róznice

Ø     Moment zaliczenia leasingu do przychodów

Ø     Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przych.

d)   Podróże służbowe min:

Ø     Podróże służbowe krajowe

Ø     Podróże służbowe zagraniczne 

Ø     Rozliczanie delegacji

Ø     Moment zaliczenia do kosztów

e)    Samochód w firmie

Ø     Zakup samochodu na kredyt a w leasingu – różnice

Ø     Samochód jako środek trwały

Ø     Samochód jako własność właściciela – ewidencja przebiegu pojazdu

Ø     Najem czy użyczenie samochodu – różnice

Ø     Samochód osobowy powyżej 20000 EURO

f)    Strata z działalności

Ø     Odliczanie strat

Ø     Ponowne uruchomienie działalności – odliczanie straty

g)    Zakończenie działalności-remanent

Ø     Ustalenie dochodu z likwidacji działalności gospodarczej

Ø     Remanent likwidacyjny – wskażnik dochodu, przychodu

Ø     Brak konieczności dokonania remanentu likwidacyjnego

Ø     Aport przedsiębiorstwa a remanent

Ø     Dokumenty niezbędne przy likwidacji działalności (skreślenie z wpisu do ewidencji działlności gospodarczej i regon, NIP-3, ZUS ZWUA, ZWPA)

h)   Tranzakcje wewnątrzwspólnotowe, import, eksport

i)     Omówienie tematów poruszonych przez kursantów

2.    Podatek od towarów i usług – VAT 

a)    Wybór metody opodatkowania podatkiem od towarów i usług i obowiązek wystawiania faktur

Ø     Metoda memoriałowa – opłacanie podatku miesięcznie VAT-7 lub kwartalnie VAT-7K

Ø     Metoda kasowa – mały podatnik, opłacanie podatku kwartalnie

Ø     Obowiązek wystawienia faktur oraz dane na fakturze

Ø     Termin zapłaty podatku od towarów i usług

b)   Podatek należny – moment opodatkowania

Ø     Dostawa towarów o charakterze odpłatnym i nieodpłatnym (darowizna)

Ø     Dostawa usług o charakterze odpłatnym i nieodpłatnym

Ø     Sprzedaż na raty oraz przychód uzykany przez komisanta

Ø     Podatek należny ustalony według struktury zakupu

Ø     Korekta sprzedaży towarów i usług

c)    Podatek naliczony – moment odliczenia

Ø     Szczególne przypadki odliczeń – usługi medialne

Ø     Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu

d)   Towary o niskiej wartości oraz próbki – omówienie, sposób dokumentowania i odliczania podatku

e)    Samochód w firmie

Ø     Samochód ciężarowy a osobowy – definicje, skutki w odliczaniu VAT za zakup paliwa i innych towarów i usług związanych z samochodem

Ø     Zakup samochodu osobowego a ciężarowego – leasing, gotówka/kredyt

Ø     Sprzedaż samochodu osobowego i ciążarowego – różne aspekty

f)    Korekta podatku naliczonego

Ø     Wyliczenie wskaźnika proprcji szacunkowo przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej

Ø     Korekta rozliczenia podatku po zakończeniu roku podatkowego – w odniesieniu do towarów i usług niezaliczanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Ø     Korekta rozliczenia podatku po zakończeniu roku podatkowego – w odniesieniu do towarów i usług zaliczanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Ø     Korekta rozliczenia podatku z tytułu zakupu środka trwałego w przypadku jego sprzedaży w okresie 5 lat.

g)    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów

Ø     Rejestracja podatników VAT-UE

Ø     Numer identyfikacyjny VAT UE (gdzie go trzeba zamieszczać)

Ø     Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – omówienie, moment powstania obowiązku podatkowego, potwierdzenie wywozu, przykłady

Ø     Omówienie zasad opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia środków trwałych

Ø     Obowiązek składania deklaracji VAT-7UE oraz deklaracji INTRASTAT

h)   Eksport towarów oraz import towarów i usług

Ø     Pojęcie Eksportu towarów (eksport bezpośredni i pośredni oraz detaliczny) – omówienie, moment powstania obowiązku podatkowego, dokumenty celne SAD, przykłady

Ø     Pojęcie Importu towarów i usług  – omówienie, moment powstania obowiązku podatkowego, dokumenty celne SAD, przykłady

i)     Kasy rejestrujące

Ø     Zwolnienie podmiotowe oraz przedmiotowe

Ø     Czynności wyłączone ze zwolnienia

Ø     Zakup kasy fiskalnej – formalności w zarejestrowaniu kasy Urzędzie Skarbowym

Ø     Odliczenie wydatków na zakup kas rejestrujących – omówienie zasad i warunków skorzystania z odliczenia

Ø     Ewidencjonowanie sprzedaży na kasie – wysatwianie faktur, korekta sprzedaży

j)     Likwidacja działalności – remanent likwidacyjny, VAT-Z

j)     Omówienie tematów poruszonych przez kursantów

3.    Ordynacja podatkowa

 

III.       Rachunkowość – księgowanie zdarzeń gospodarczych na kontach T

1.    Wiadomości wstępne o rachunkowości

a)    Rachunkowość w przedsiębiorstwie

Ø     Pojęcie i zakres rachunkowości

Ø     Podmiot i przedmiot rachunkowości

Ø     Nadrzędne zasady rachunkowości

Ø     Zakładowy Plan kont – zespoły kont i ich charakterystyka

Ø     Budowa konta

2.    Ogólne zasady rozliczeń i rozrachunków

a)    Ogólne zasady oraz formy rozliczeń pieniężnych

b)   Ewidencja rozliczeń i rozrachunków

Ø     Omówienie oraz schematy księgowań należności i zobowiązań

Ø     Inwentaryzacja rozrachunków

Ø     Rozrachunki przedawnione

3.    Środki pieniężne

a)    Środki pieniężne w kasie

Ø     Gospodarka kasowa – dokumentacja

Ø     Schemat ewidencji podstawowych operacji kasowych

Ø     Inwentaryzacja gotówki w kasie

b)   Środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz obrotowe kredyty bankowe

Ø     Dokumentacja i księgowe ujęcie przychodów i rozchodów środków na rachunkach bankowych

Ø     Inwentaryzacja środków na rachunkach bankowych

Ø     Rodzaje i ewidencja kredytów bankowych

Ø     Środki pieniężne w drodze – schemat księbowań

4.    Materiały

a)    Określenie i rodzaje materiałów

b)   Gospodarka materiałowa

c)    Wycena materiałów

Ø     Cena zakupu

Ø     Cena nabycia

Ø     Cena średnio-ważona

Ø     Zasada „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” –  FIFO

Ø     Zasada „ostatnie weszło – pierwsze wyszło” – LIFO

d)   Zakup materiałów (import, wewnątrzwspólnotowe nabycie) – schemat księgowania

e)    Rozrachunki z dostawcami – schematy księgowań

Ø     Reklamacje zgłoszone przed zapłatą

u   Uznanie reklamacji przez dostawcę

u   Nieuznanie reklamacji przez dostawcę i skierowanie sprawy do sądu

u   Wygranie sprawy przez odbiorcę

u   Wygranie sprawy przez dostawcę

Ø     Reklamacje zgłoszone po zapłacie zobowiązania

u   Uznanie reklamacji przez dostawcę

u   Nieuznanie reklamacji przez dostawcę i skierowanie sprawy do sądu

u   Wygranie sprawy przez odbiorcę

u   Wygranie sprawy przez dostawcę

f)    Ewidencja materiałów

g)    Materiały w przerobie

h)   Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów

5.    Środki trwałe

a)    Definicja, klasyfikacja, dokumentacja i ewidencja analityczna środków trwałych

Ø     Definicja środków trwałych

Ø     Ewidencja środków trwałych

b)   Podstawowe pojęcia amortyzacji na podstawie przepisów podatkowych:

Ø     Dokumentacja niezbędna przy ewidencji środków trwałych

Ø     Termin odliczeń odpisów amortyzacyjnych (miesięcznie, kwartalnie, rocznie)

Ø     Zakupienie nowych środków trwałych a używanych – różnica

Ø     Amortyzacja środków trwałych (amortyzacja degresywna, liniowa i jednorazowa)

Ø     Amortyzacja bilansowa a podatkowa

Ø     Remont a ulepszenie – różnice

Ø     Środek trwały sfinansowany z dotacji

Ø     Odpisy amortyzacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Ø     Sprzedaż,l ikwidacja lub kradzież środka trwałego

c)    Amortyzacja i umorzenie środków trwałych

Ø     Ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych – schematy księgowań

u   Przyjęcie środka trwałego do użytkowania

u   Ulepszenie środka trwałego

u   Zakup gotowego środka trwałego nie wymagającego montażu

u   Darowizna lub inne nieodpłatne przejęcie, przekazanie środka trwałego

u   Otrzymanie środka trwałego do odpłatnego korzystania (leasing finansowy)

u   Aktualizacja wyceny środków trwałych

u   Sprzedaż środka trwałego

u   Sprzedaż zorganizowanej części jednostki

u   Postawienie w stan likwidacji środka trwałego

u   Likwidacja środka trwałego z przyczyn losowych

u   Ujawnienie środka trwałego

u   Niedobór środka trwałego

6.    Niedobory, szkody i nadwyżki

a)    Inwentaryzacja materiałów

Ø     Rozliczenie różnic inwentaryzayjnych

b)   Księgowanie oraz ujęcie różnic kursowych

Ø     Księgowanie ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych

Ø     Protokół komisji inwentaryzacyjnej

Ø     Pracownik wyraził zgodę na piśmie na pokrycie niedoboru

Ø     Pracownik wpłacił należność z tytułu niedoboru do kasy

Ø     Pracownik nie wyraził zgody na pokrycie niedoboru

Ø     Wyrok sądu oddalający roszczenie jednostki wobec osoby uznanej za odpowiedzialną

Ø     Roszczenia zasądzone przez sąd na rzecz jednostki

Ø     Wpłata zasądzonych kwot

Ø     Niedobór materiałów powstałych w transporcie

Ø     Niedobór materiałów obcych

7.    Wynagrodzenia i inne rozrachunki z pracownikami

a)    Pojęcie oraz klasyfikacja wynagrodzeń

Ø     Umowa o pracę

Ø     Umowa zlecenia

Ø     Umowa o dzieło

b)   Systemy płac

c)    Dokumentacja wynagrodzeń

Ø     Sporządzenie listy płac

Ø     Wypłata wynagrodzeń a moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów

d)   Narzuty na płace

Ø     Wysokość oraz obliczanie poszczególnych składek od różnych umów

Ø     Zgieg tytułów do ubezpieczeń oraz ich wysokość przy różnych umowach

Ø     Składki ZUS – moment zaliczenia w koszty

e)    Rozliczenie podatku dochodowego od wynagrodzeń

Ø     Naliczanie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń (PIT-4 oraz PIT-4R roczny)

Ø     Sporządzenie informacji o dochodach PIT-11 – wypełnienie formularzy oraz termin doręczenia

f)    Ewidencja rozrachunków i rozliczeń z tytułu wynagrodzeń – schematy księgowań

8.    Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

a)    Ogólna charakterystyka kosztów

b)   Ewidencja kosztów – schematy księgowań

Ø     Zużycie materiałów i energii

Ø     Usługi obce

Ø     Podatki i opłaty

Ø     Wynagrodzenia

Ø     Świadczenia na rzecz pracowników

Ø     Amortyzacja

Ø     Podróże służbowe

Ø     Pozostałe koszty

c)    Rozliczenie kosztów – schemat księgowań

9.    Rozliczenie międzyokresowe kosztów

a)    Pojęcie i klasyfikacja rozliczeń międzyokresowych

b)   Księgowe ujęcie rozliczeń międzyokresowych – schematy księgowań

Ø     Rozliczenie międzyokresowe czynne

Ø     Rozliczenie międzyokresowe bierne

Ø     Ewidencja i rozliczenie kosztów zakupu

10.                                    Koszty według typów działalności i ich rozliczenie

a)    Pojęcie i klasyfikacja kosztów produkcji

Ø     Koszty bezpośrednie

Ø     Koszty pośrednie

Ø     Koszty sprzedaży

Ø     Koszty zarządu

b)   Księgowe ujęcie kosztów produkcji – schematy księgowań

c)    Warianty rozwiązań rachunku kosztów

11.                                    Kalkulacja produktów

12.                                    Produkty i ich sprzedaż

a)    Dokumentacja i ewidencja wyrobów – schemat księgowania

b)   Sprzdaż produktów (eksport, wewnątrzwspólnotowa dostawa)

c)    Rozrachunki z odbiorcami – reklamacje wyrobów – schematy księgowań

Ø     Reklamacje zgłoszone przez odbiorcę przed zapłatą faktury i uznane przez przez dostawcę

Ø     Reklamacje zgłoszone przez odbiorcę po dokonaniu zapłaty

u   Reklamacja uznana przez dostawcę

u   Reklamacja  nie uznana przez dostawcę

u   Wygranie sprawy przez dostawcę

u   Przegranie sprawy przez dostawcę

Ø     Reklamacje zgłoszone przez odbiorcę przed zapłatą faktury nie uznane przez dostawcę

u   Wygranie sprawy przez dostawcę

u   Przegranie sprawy przez dostawcę

13.                                    Pozostałe przychody i koszty operacyjne – pojęcia oraz schematy księgowań

14.                                    Pozostałe przychody i koszty z operacji finansowych – pojęcia oraz schematy księgowań

15.                                    Rozliczenia międzyokresowe przychodów – pojęcia oraz schematy księgowań

16.                                    Straty i zyski nadzwyczajne – pojęcia oraz schematy księgowań

17.                                    Wynik finansowy i jego podział

a)    Elementy wyniku netto

b)   Typy rachunku wyników – schematy księgowań

Ø     Kalkulacyjny rachunek wyników

Ø     Porównawczy rachunek wyników

c)    Podział wyniku finansowego netto

18.                                    Kapitały i fundusze – pojęcia i schematy księgowań

19.                                    Sprawozdawczość finansowa

a)    Podstawowe zagadnienia wynikające z Ustawy o Rachunkowości

b)   Bilans

Ø     Omówienie poszczególnych pozycji bilansu

Ø     Sporządzenie bilansu

c)    Rachunek zysków i strat

Ø     Wariant porównawczy – omówienie pozycji oraz sporządzenie

Ø     Wariant kalkulacyjny – omówienie pozycji oraz sporządzenie

Ø     Omówienie podstawowych różnic między dwoma wariantami

d)   Informacja dodatkowa – omówienie

Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wybranego programu księgowego

 

Formularz rejestracji na kurs „Pełna księgowość”

  1. ( pole wymagane)
  2. ( pole wymagane)
  3. ( pole wymagane)
  4. ( wymagany istniejący e-mail)
  5. ( pole wymagane)
 

cforms contact form by delicious:days

centrum-bilans.pl - kadry, usługi księgowe, kursy dla księgowych, biuro rachunkowe, płace, biuro rachunkowe łódzkie, prowadzenie ksiąg handlowych łódzkie i prowadzenie ksiąg handlowych - Łódź